Practică

GHID PENTRU STAGIILE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ

1. Prevederi generale

  1. Practica este o disciplină obligatorie, cuprinsă în planurile de învățământ ale programelor de studiu de licență și master ale Departamentului de Jurnalism și Media digitală. Disciplina Practică profesională se organizează conform planului de învățământ al fiecărui program de studii și presupune întâlniri periodice cu responsabilul de practică, așa cum sunt ele descrise în fișa disciplinei, și stagiul efectiv de practică.
  2. Planurile de învățământ cuprind cel puțin două semestre în care se vor desfășura discipline de practică profesională.
  3. Misiunea, competențele profesionale și transversale dobândite, obiectivele, rezultatele învățării, tematicile, planificarea activităților, responsabilii de practică, criteriile de evaluare și notare, precum și standardele minime de performanță sunt detaliate în fișele disciplinelor de practică.
  4. Studenții pot alege să-și desfășoare practica fie într-o instituție (locală/ regională/ națională/ internațională) care desfășoară activități în domeniul aferent secțiunii CAEN J Informații și telecomunicații, fie într-o instituție din orice alt domeniu de activitate, cu condiția ca activitățile desfășurate în respectiva instituție să fie în domeniul presă/comunicare/media digitală – realizarea/administrarea paginii web a unei instituții, crearea de conținuturi digitale pentru campanii sau strategia de comunicare a unei instituții, realizarea de comunicate de presă, gestionarea prezenței online/social media a unei instituții.
  5. Nu sunt considerate activități de practică de specialitate cele care nu presupun punerea în practică a conținuturilor parcurse în cadrul materiilor din planul de învățământ.
  6. Durata minimă a stagiului de practică este menționată în planul de învățământ. Stagiul de practică se desfășoară pe perioada anului universitar sau semestrului în care studentul parcurge disciplina.
  7. Stagiul de practică se poate face în avans în condițiile indicate de Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS).

  2. Desfășurarea stagiului de practică

  1. Pe durata semestrului în care studenții urmează disciplina Practică profesională, aceștia participă la întâlniri regulate cu responsabilii de practică. Responsabilii de practică sunt desemnați în orarul semestrial al studenților. Tematica întâlnirilor este prevăzută în fișa disciplinei Practică profesională.
  2. Înaintea desfășurării stagiului de practică, studenții trebuie să informeze responsabilul de practică, în cadrul întâlnirilor față-în-față, prin e-mail sau prin platforma de e-learning, cu privire la:
  • opțiunea aleasă (instituția-gazdă identificată);
  • tutorele de practică (persoana desemnată de instituția-gazdă să coordoneze activitatea de practică a studentului);
  • perioada exactă a desfășurării stagiului;
  • principalele activități și sarcini studentului în cadrul stagiului ales.
  1. După primirea acceptului scris din partea responsabilului de practică, studentul va contacta instituția, de unde va fi informat cu privire la posibilitatea realizării stagiului în perioada dorită și la persoana (din cadrul instituției) care îi va coordona activitatea de practică.
  2. În cazul în care nu există deja un acord de practică valabil pentru anul universitar în curs între UBB/FSPAC/Departamentul de Jurnalism și Media digitală și instituția la care studentul dorește să își desfășoare stagiul de practică, studentul își asumă responsabilitatea semnării și avizării acordului și convenției de practică. În cazul desfășurării stagiului de practică într-o instituție care deja a încheiat un acord de practică cu UBB/FSPAC/Departamentul de Jurnalism și Media digitală, studentul își asumă responsabilitatea semnării convenției de practică (în 3 exemplare – UBB, instituția parteneră și student).
  3. Desfășurarea practicii pe perioada de activitate didactică a semestrului nu scutește studentul de la participarea la activitățile curriculare obligatorii prevăzute în orar.
  4. Orele de practică desfășurate în instituția parteneră pe perioada săptămânilor de activitate didactică nu vor depăși 10 ore săptămânal.
  5. La finalul semestrului, toți studenții care au realizat practica profesională, vor participa la colocviile de practică cu responsabilii de practică, conform fișei disciplinei și programării acestora la finalul semestrului de comun acord cu reprezentatul formațiunii de studiu din partea studenților.

  3. Evaluarea stagiului de practică

  1. La data stabilită de comun acord cu responsabilul de practică, studenții vor preda (electronic, folosind platforma de e-learning/blended learning MOODLE – moodle.fspac.ubbcluj.ro) un dosar de practică ce va conține:
  • Adeverință de practică, emisă de instituția parteneră, semnată de un reprezentant al acesteia (responsabilul de practică din partea instituție), în care să fie specificată perioada desfășurării stagiului, numărul total de ore de practică și principala activitate în care a fost implicat studentul. Documentul va fi încărcat ca imagine sau PDF.
  • Raport narativ (4000-8000 semne/caractere cu spații, Calibri/Times New Roman, 12, spațiere 1.5 rânduri, conform modelului din Anexa 1 a prezentului ghid), în care studentul să descrie modul în care s-a desfășurat stagiul de practică; raportul va cuprinde, în mod obligatoriu:
   – perioada și durata stagiului;
   – denumirea instituției;
   – numele și funcția coordonatorului de practică din cadrul instituției;
   – sarcini și responsabilități;
   – descrierea sumară a activităților desfășurate.
  • Fișa de evaluare (Anexa 2 a prezentului ghid și anexă la raportul narativ) va fi completată ca formular electronic, utilizând conturile instituționale.
  • Portofoliul de materiale realizate în cadrul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 3 a prezentului ghid). În cazul în care studentul nu a realizat niciun material în cadrul stagiului sau a realizat materiale în colaborare cu alții, acest lucru va fi menționat și explicat în raportul narativ. Studentul nu va declara materiale realizate în cadrul cursurilor, seminarelor sau atelierelor.
  1. Forma de evaluare a practicii profesionale este colocviu, iar notarea se face cu numere întregi de la 1 la 10, conform criteriilor detaliate în fișa disciplinei și Anexa 4 a prezentului ghid.
  2. Colocviile de practică se vor desfășura (conform programărilor făcute de către reprezentanții formațiunilor de studiu împreună cu responsabilii de practică) în ultimele două săptămâni de activitate didactică.
  3. Transmiterea documentelor pentru evaluare se va face fie până la data stabilită pentru sesiunea normală, fie până la data stabilită pentru predarea dosarului de practică în sesiunea de restanțe aferentă semestrului în care studentul a urmat stagiul de practică.
  4. În cazul în care studentul nu predă dosarul de practică până la ultima dată (cea din sesiunea restanțe) stabilită pentru această disciplină, disciplina Practica profesională este considerată nepromovată, urmând a fi contractată și plătită, conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din cadrul UBB, în anul universitar următor.

  4. Recunoașterea practicii profesionale

  1. Responsabilii de practică desemnați de către Departamentul de Jurnalism și Media digitală vor recunoaște stagii de practică desfășurate în cadrul unor proiecte instituționale de practică (a) sub îndrumarea cadrelor didactice din universitare și personalului auxiliar sau calitatea de angajat (b) implicat în activități profesionale specifice domeniului jurnalism/comunicare/media digitală în anul universitar în care studentul parcurge disciplina Practica profesională, cu condiția desfășurării activității respective în cuantumul orelor din planul de învățământ și completării raportului narativ și prezentării portofoliului de materiale.
  1. Activitatea în proiectele instituționale de practică, activitățile desfășurate în cadrul UBB TV (producție video), UBB Radio (producție radio), StudentPress (jurnalism long-form), MediaProject (producție video), FotoClub50mm (producție foto), sunt recunoscute ca practică profesională, cu condiția ca activitățile asumate și realizate de student pe durata anului universitar sau semestrului să cumuleze numărul minim de ore prevăzut în planurile de învățământ. Cadrele didactice responsabile de aceste activități sunt cele care trimit o listă a studenților implicați la activitățile respective direct responsabilului de practică (la finalul fiecărui semestru în care sunt implicați studenți care solicită recunoașterea stagiului de practică). Studenții care își desfășoară stagiul în aceste proiecte de practică nu vor trebui să depună adeverința de practică, dar vor trebui să predea responsabililor de practică raportul narativ, portofoliul de materiale produse și fișa de evaluare.

  Persoane de contact:

  • UBB Radio: drd. Carmen Roman-Fizeșan / Conf. dr. Cristina Nistor-Beuran
  • UBB TV: drd. Vasile Hotea-Fernezan / Lect. dr. Rareș Beuran
  • MediaProject: drd. Remi Almodt / Asist. dr. Alexandru Dorofte
  • StudentPress: Lect. Paul Boca / Lect. dr. Alexandra Szilagyi
  • FotoClub50mm: drd. Alfred Fellner / Prof. dr. Andreea Mogoș
  1. Studenților angajați cu normă întreagă, cu fracțiune de normă sau care execută contracte de cesiune de drepturi de autor în domeniul jurnalism/ comunicare/ media digitală în perioada anului universitar în care este prevăzută disciplina Practică profesională le poate fi recunoscută disciplina Practică profesională, trebuind să includă în dosarul de practică (în locul adeverinței de practică) o adeverință de la angajator /beneficiar (alternativ, o copie după contract) din care să rezulte perioada / durata / data de începere a contractului, numărul de ore de activitate (pe zi/săptămânal) și tipul activității realizate de către studentul angajat. Și studenții a căror calitate de angajat este recunoscută vor trebui să predea la finalul semestrului dosarul de practică ce include raportul narativ, portofoliul de materiale produse și fișa de evaluare.

  În afară de activitățile prevăzute la literele a) și b), pot fi recunoscute ca practică internă și alte activități/proiecte organizate semestrial/anual la nivelul FSPAC, sub îndrumarea unui cadru didactic titular, cu acordul Directorului de Departament.

  În activitățile recunoscute ca practică de specialitate organizate intern, atât studenții, responsabilii activităților practice organizate cu studenții Departamentului de Jurnalism și Media digitală, cât și responsabilii de practică vor respecta prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), Codului de etică și deontologie profesională al UBB, precum și ale Regulamentului de ordine interioară al Universității Babeș-Bolyai.

  5. Dispoziții finale

  1. Atât studenții Departamentului de Jurnalism și Media digitală, cât și responsabilii de practică desemnați pentru disciplina Practică în fiecare an universitar / semestru au obligația de a cunoaște, aplica și respecta prevederile acestui ghid.
  2. Responsabilii de practică au obligația de a prezenta conținutul acestui ghid și fișa disciplinei studenților în primele două săptămâni de la începerea semestrului în care se desfășoară disciplina Practica profesională.
  3. Responsabilii de practică mențin legătura cu studenții care desfășoară stagii de practică în instituții externe, studenții care activează în proiecte de practică instituționale și studenții angajați pe întreaga durată a semestrului și organizează întâlniri periodice și ore de consultații cu studenții coordonați, conform fișei disciplinei.